Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik ve Güvenlik

LIFECELL DIGITAL LTD.GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Lifecell Digital Ltd. tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Lifecell Digital Ltd’in koruması altındadır. Lifecell Digital Ltd, 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“Yasa”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Lifecell Digital Ltd tarafından Lifecell Digital Ltd. Gizlilik Politikası kapsamında Yasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Yasa kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Lifecell Digital Ltd. tarafından kontrolör sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı kategorileri, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiye ilişkin tüm bilgileri anlatır. Lifecell Digital Ltd tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, kimlik veya pasaport numarası ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf gibi veri türlerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, müşteri numarası, abonelik sözleşmesi numarası, abonelik türü ve durumu, tarife ve paket bilgileri, katma değerli servis abonelikleri ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri: Bu veri kategorisi, mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz ile diğer bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ve SIM karta ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.lifecelldigital.com başta olmak üzere, Lifecell Digital Ltd’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Bu veri kategorisi, cihaz kampanyalarında ve servislere aboneliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; geçmiş dönem de dahil ödeme performansı, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, abonelik yaşı, abonelik bilgileri, konum bilgisi, hattın mobil ödeme kullanımı bilgileri, varsa ön ödemeli hat kullanım verileri vb bilgileriniz, finans kuruluşlarından Lifecell Digital Ltd. aracılığıyla hizmet alınması durumunda ödeme bilgileri ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, gecikme ve cayma gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Hassas Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere (engelli, malul, gazi gibi) ait sağlık verileri ile (ii) dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, şebeke trafiğinin yönetimi, usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi, ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması, iş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması, acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Lifecell Digital Ltd., kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Yasa ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı kategorilerine aktarabilecektir: Turkcell grup şirketleri ve bunların iş ortakları ile Lifecell Digital Ltd. nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişiler, satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortakların, ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişiler, tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmeciler, Cihaz bilgileriniz, Lifecell Digital Ltd.’deki segment bilginiz ile ürün ve hizmet kullanımınıza dair bilgiler, Lifecell Digital Ltd. ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişiler,

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı, abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi gibi fiziksel veya web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü ses kaydı, yazılı ve sözlü elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Yasa’nın 6. ve 7.maddelerinde öngörülen şekilde veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen veya kısmen; otomatik ya da otomatik olmayan yöntem veya araçlarla toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Lifecell Digital Ltd.’in tabi olduğu yasal yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması, taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olması veya talebiniz üzerine sözleşmeye taraf olmadan önce önlem alınması amacıyla yapılması, hayati çıkarlarınızın korunması için gerekli olması, kamu çıkarı adına bir görevin yerine getirilmesi veya Lifecell Digital Ltd veya verinin iletildiği üçüncü bir tarafa verilmiş olan kamu yetkisinin ifası için gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Lifecell Digital Ltd.’in veya verinin iletildiği üçüncü tarafın yasal çıkarları amacıyla verinin işlenmesinin zorunlu olması.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Yasa’nın 14. ve 15. maddeleri veya sair mevzuat gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Lifecell Digital Ltd.’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmeye tabi tutulmuş tüm kişisel verileriniz ve aynı zamanda bunların kaynağı, kişisel verilerinizin işlenme amacı, bu bilgiyi alanlar veya alan kategoriler ile işlenmiş veya işlemeye tabi tutulmakta olan verinin kategorileri, kişisel verileriniz ile ilgili yapılan bilgilendirmeden beri işlemede kaydedilen ilerleme hakkında bilgi edinme, mevzuat kuralları uyarınca kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi, silinmesi veya bloke edilmesini isteme, yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve bloke etme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, imkansız olmadığı ve orantısız çaba gerektirmediği sürece, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, herhangi bir zamanda, içinde bulunulan özel duruma ilişkin meşru nedenlerle, size ait işlenmiş, işlenmekte olan veya işlenmesi planlanan verinin işlemesine itiraz etme, haklarına sahipsiniz.

VI. İLETİŞİM
Yasa kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinize ilişkin sorularınızı, uygun şekilde hazırlamış olduğunuz ve tasdik memuru tarafından onaylanan bir dilekçe ile Şht. Arif Salih Sokak, No:7, Lefkoşa adresine iletebilirsiniz.  

VII. POLİTİKA HAKKINDA
Bu Politika Lifecell Digital Ltd tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Lifecell Digital Ltd, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Lifecell Digital Ltd .tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.